Læs om bogen

Adræt Projektledelse

Adræt projektledelse - forside
Forside til Ledelse af projektmylderet

Ledelse af Projektmylderet

Af Hans Mikkelsen m.fl.

Børsens Forlag 2005, 240 sider
ISBN 87-7664-091-4

Kr. 310,– inkl. moms

Den fysiske udgave af Ledelse af projektmylderet er udsolgt og vil ikke blive genoptrykt. I stedet kan den nu købes som e-bog (PDF fil)

Gå til bestilling

Ledelse af projektmylderet er resultatet af undersøgelsen "Den projektEffektive Virksomhed" i 30 virksomheder, og omhandler effektiv ledelse af udviklingsaktiviteten.

Enhver virksomhed har hele tiden en række udviklingsaktiviteter i gang. Baggrunden for denne bog er forfatternes konstatering af, at der er en forskel mellem lærebøgernes teori og metoder til ledelse af mængden af udviklingstiltag og ledelsespraksis i virksomheder. Nysgerrigheden efter at finde ud af hvordan virksomhedsledere ser på udviklingsaktiviteten førte til en undersøgelse af ledelsespraksis i 30 danske virksomheder – med fokus på interne udviklingsaktiviteter. De er valgt uden forhåndsviden om deres udviklingsaktivitet. Det er udelukkende tale om virksomheder, som drives på ren forretningsmæssig basis, og kriterierne har været, at de skal afspejle en spændvidde i størrelse og branche. Listen over de medvirkende virksomheder findes i appendiks, hvor fremgangsmåden i undersøgelsen også er beskrevet.

Ledelse af projektmylderet henvender sig til topledere og funktions- og afdelingsledere med ansvar for udvikling af virksomheden og desuden også til projektorganisationens ledere af projektkontor og projektkoordinatorer. Bogen viser et billede af en række virksomheders håndtering af deres interne udviklingsaktiviteter og udsagn, som afspejler virksomhedslederes holdninger til organisering, ledelse og styring af udviklingsaktiviteten. Ideen er ikke at vise et gennemsnit, en majoritet eller de bedste måder, men at fortælle om et spekter af ledelsesformer og organiseringsformer af virksomheders interne fornyelses- og udviklingsaktivitet. Formerne bestemmes af virksomhedens livsvilkår, af dens størrelse og overskuelighed og af ledernes holdninger og ledelsesstil. 

Hensigten med Ledelse af projektmylderet er at inspirere ledere til at styrke virksomheders evne til at føre udviklingsaktiviteter til forretningsnytte (i bred betydning). Vi taler om, at virksomheden er i stand til at orkestrere sine udviklingsaktiviteter. Visionen er ”den udviklings- og projekteffektive virksomhed”, hvor udviklingsaktiviteter initieres, gennemføres og koordineres effektivt - i princippet ligesom den daglige drift, men med en til udviklingsaktivitet hørende forståelse af begrebet ”effektivitet”.

Mængden af udviklingsaktiviteter spænder over produktudvikling, forretningsudvikling, udvikling af  arbejds- og ledelsesprocesser, kompetenceudvikling, organisationsændringer, om- og nybygning af udstyr og faciliteter etc. Nogle har karakter af langvarige og store ændringer på flere områder i virksomheden. Andre er forbedringer afgrænset til en enkelt afdeling eller måske en produktionsgruppe. Nogle udviklingsaktiviteter organiseres på projektform, andre er opgaver, som overdrages til en medarbejder at gennemføre, med reference til en leder. Flere personer kan iværksætte udviklingsaktiviteter og sammenhænge og synergier håndteres derfor på forskellig vis – og nogle gange slet ikke. Der er adskillige tilskyndelser og motiver for lederne til at iværksætte udviklingsaktiviteter og det er ikke altid virksomhedens formulerede mål og strategi, der guider aktiviteten. Man får nemt et billede af virksomhedens udviklingsaktivitet som et mylder af projekter og opgaver og nogle vil spørge: Hvem styrer dette mylder? Hvem sørger for at det er sammensat af fornuftige og nyttige tiltag?

Ledelse af projektmylderet vil gerne legitimere flere organisations- og ledelsesformer end de, der typisk omtales i lærebøger om project portfolio management og om projektorganisation, og vil gerne inspirere ledere i deres refleksion over udviklingskultur og organisering af udviklingsaktiviteten. Men hver leder må vælge sin ledelsesform. Bogens ærinde er således ikke at docere en bestemt alment anvendelig ledelsesmodel men derimod at vise variation og forskelle og dermed at inspirere snarere end at anvise. På spørgsmålet: Hvilke ønsker har du om en bedre styring af udviklingsaktiviteten? svarede de fleste ledere, at de gerne vil have en strammere styring, men at de er bange for at de klassiske metoder hertil betyder en stivhed og et uhensigtsmæssigt bureaukrati. Så forfatterne accepterer en flerhed af ledelsesformer, men advokerer for ledernes nærhed til udviklingsaktiviteten – en balance mellem deres indsats ved ledelse af den daglige drift hhv. indsats ved ledelse af udviklingsaktiviteten. Det er en nærhed, som kan opfattes som integration mellem de to områder.

Undersøgelsens projektgruppe, som også er forfattere af bogens kapitler, bestod af professor Jens Ove Riis, Center for Industriel Produktion, Ålborg Universitet; lektor Pernille Eskerod, Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet; professor John K. Christiansen, Institut for Økonomi og Produktion, Handelshøjskolen i København; Forskningsassistenterne Anni Toft og Bodil Stilling Blichfeldt, Syddansk Universitet; forskningsassistent Jesper Rank Andersen, Aalborg Universitet; forskningsassistenterne Stephan Castellani Nielsen og Claus Varnes, Handelshøjskolen i København samt projektlederen, adj. professor Hans Mikkelsen, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet.